Ο θεσμός του επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital) είναι μία μέθοδος χρηματοδότησης διαδεδομένη στο εξωτερικό για πάνω από 50 χρόνια, στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει σχετικά πρόσφατα, από τις αρχές της 10ετίας του 1990. Η πρόθεση συμμετοχής ενός Venture Capital σε μία επιχείρηση, συνήθως αυξάνει τις πιθανότητες λήψης μίας επιχορήγησης!

Η συμμετοχή ενός venture capital στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρίας αυξάνει το κύρος της ενώ ανοίγει πρόσθετες διόδους χρηματοδότησης της από τις τράπεζες και από τρίτους επενδυτές. Επιτυχημένες περιπτώσεις εισόδου venture capital στην Ελλάδα αποτελούν η Goody's, ο Γερμανός και η Chipita, ενώ στο διεθνές περιβάλλον επιτυχημένες περιπτώσεις εταιρειών που χρηματοδοτήθηκαν με venture capital αποτελούν η Microsoft, η Amazon.com και η Yahoo!

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ VENTURE CAPITAL

Οι εταιρίες Venture Capital (συνήθως είναι υποκαταστήματα τραπεζών) εντοπίζουν δυναμικές εταιρίες με:

  1. Δραστηριότητα σε κλάδους με αναμενόμενη ανάπτυξη (πχ Πληροφορική).
  2. Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης  (πωλήσεων και λειτουργικών κερδών).
  3. Δυναμικό και αξιόπιστο management (εμπειρία στο αντικείμενο).
  4. Υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση (σχέση ίδια/ξένα κεφάλαια).

Γίνεται η προσφορά εξαγοράς μειοψηφικού πακέτου μετοχών (συνήθως 10-30% των συνολικών). Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται:

 

ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ VENTURE CAPITAL

Οι εταιρίες venture capital ρευστοποιούν τη συμμετοχή τους συνήθως μετά την είσοδο των εταιριών στις οποίες επένδυσαν στο Χρηματιστήριο ή εναλλακτικά κατά την πώληση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών αυτών.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ VENTURE CAPITAL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ακολουθούν οι εταιρίες Venture Capital της Ελλάδας σύμφωνα με την Ένωση Ελληνικών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων:

Πηγή