Το business plan είναι ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που μπορεί να καταστεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια ενός νέου ή ενός υφιστάμενου επιχειρηματία.

Έαν θέλετε:

τότε χρειάζεστε άμεσα ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για να μπορέσετε να εντοπίσετε την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ιδέα ή η εταιρεία σας και να εξετάσετε τις προοπτικές της.

Μέσω ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου διαμορφώνεται η γενικότερη στρατηγική της εταιρείας, προσδιορίζονται οι απαιτούμενοι επιχειρησιακοί πόροι και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι βασικές ενότητες του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού περιλαμβάνουν:

Σημείο αναφοράς ενός επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί η συγκριτική αξιολόγηση της ιδέας σας, της εταιρείας σας, του προϊόντος σας (μελέτη benchmarking).

Το Benchmarking ορίζεται ως: «μια συνεχής, συστηματική διαδικασία σύγκρισης των επιδόσεων φορέων ή επιχειρήσεων, δράσεων ή διαδικασιών έναντι των «καλύτερων του κόσμου» με σκοπό όχι μόνο να φτάσουν στα ίδια επίπεδα επιδόσεων, αλλά να τα ξεπεράσουν».

Η ανάλυση αυτής της μορφής χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και τη σύγκριση των διαφόρων επιμέρους συστημάτων. Εφαρμόζεται κυρίως σε γεωγραφικό επίπεδο (σύγκριση χωρών ή περιφερειών), αλλά και σε τομεακό επίπεδο (συγκρίσεις τομέων ή κλάδων) και εστιάζεται στην ανάλυση διαθέσιμων μετρήσεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών και των πιθανών προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η μελέτη benchmarking βοηθά να προσεγγιστούν μία σειρά από ζητήματα όπως: η αξιολόγηση της επίδοσης μιας επιχείρησης ή ενός φορέα συγκριτικά με αυτούς που έχουν επιτύχει τις βέλτιστες επιδόσεις, ο εντοπισμός των αδυναμιών κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται ενδεικτικά οι παρακάτω υπηρεσίες:

Τέλος, σημαντικό ξεχωριστό κομμάτι του επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί η ενδεχόμενα έρευνα αγοράς που πιθανώς διεξαχθεί.

Μία δομημένη Έρευνας Αγοράς και το σύνολο των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, κρίνονται απαραίτητα έτσι ώστε να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις ανάγκες της σύγχρονης επιχειρησιακής στρατηγικής και της ανταγωνιστικότητας της παγκόσμιας αγοράς.

Εάν λοιπόν σκοπεύετε:

τότε, το πιθανότερο είναι ότι χρειάζεστε μια Έρευνας Αγοράς. Μία τέτοια έρευνα μπορείτε να την εξασφαλίσετε είτε αυτόνομη είτε στα πλαίσια ενός ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς εκτός από την εύρεση πληροφοριών για την αγορά, θα σας δώσει ένα εργαλείο χάραξης συνολικής εταιρικής στρατηγικής και επιλογής αντικειμενικών σκοπών.

Στόχος μίας έρευνας αγοράς είναι να παρέχει στη Διοίκηση μίας εταιρείας αντικειμενική πληροφόρηση για την αποτύπωση των τάσεων της αγοράς, των αναγκών των πελατών, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ανταγωνιστών και τελικά, να αποτελούν ένα αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης του εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Εάν, λοιπόν, αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για να αναπτύξετε την ιδέα σας ή την επιχείρησή σας, χρησιμοποιώντας κάποια ή όλα τα άνωθι εργαλεία, επικοινωνήστε μαζί μας!