Ο στόχος ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στο τέλος του 1992 απαιτούσε μια νέα προσέγγιση σε θέματα τεχνικής εναρμόνισης και χρησιμοποίησης της τυποποίησης. Στο πλαίσιο αυτό η ιδέα ήταν να αναπτυχθεί μια προσέγγιση, που θα θέσπιζε τις γενικές κανονιστικές διατάξεις εφαρμοστέες σε κλάδους ή οικογένειες προϊόντων, καθώς και σε τύπους κινδύνων.

Η απόφαση για το σήμα CE θεσπίζει μια σειρά διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων προς τους στόχους ή "βασικές απαιτήσεις" που καθορίζονται από τις οδηγίες σχετικά με την τεχνική εναρμόνιση. Αυτή αποσκοπεί στη διαφύλαξη των δημοσίων συμφερόντων όπως η υγεία και η ασφάλεια των χρηστών των προϊόντων.

Η σήμανση επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος προς τις κοινοτικές απαιτήσεις που βαρύνουν τον κατασκευαστή του προϊόντος αυτού και υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο προς όλες τις κοινοτικές διατάξεις που προβλέπουν την εναπόθεσή του.

Η σήμανση τοποθετείται πριν τη διάθεση ενός προϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά και τη θέση του σε λειτουργία και τα κράτη μέλη δεν δύνανται να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία προϊόντων που φέρουν το σήμα «CE», εκτός αν υπάρχουν αποδείξεις περί μη συμμόρφωσης του προϊόντος.

Αν ένα προϊόν εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής μιας οδηγίας που προβλέπει τη σήμανση "CE", αυτή θα πρέπει να τοποθετείται:

H σήμανση CE εφαρμόζεται σε δομικά προϊόντα, ιατρικές συσκευές, μηχανές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, παιγνίδια, ηλεκτρικό εξοπλισμό, ηλεκτρονικά, οικιακές συσκευές, εξοπλισμό πίεσης, εξοπλισμό προστασίας προσωπικού, ψυκτικά συστήματα, σκάφη αναψυχής, κλπ.

Η διαδικασία της επίθεσης του σήματος προβλέπει οκτώ φάσεις αξιολόγησης (οι «ενότητες»), που εφαρμόζονται στις φάσεις σχεδιασμού και παραγωγής των προϊόντων:

Το Σήμα αποτελείται από τα διακριτικά "CE" ακολουθούμενα από:

Η διαδικασία της σήμανσης συνεπάγεται σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις διότι:

Η Win to Win, έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει εκτενείς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της πιστοποίησης για την επίθεση της σήμανσης CE, με τη σύνταξη όλων των απαιτουμένων από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εγγράφων, τη διαδικασία και το συντονισμό των ελέγχων συμμόρφωσης του προϊόντος σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας!