Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας - Απαιτήσεις για παρόχους» εγκρίθηκε την 26η Ιουνίου 2009 ως Ελληνικό πρότυπο, από την αρμόδια επιτροπή του ΕΛΟΤ με τους εκπροσώπους της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη του προτύπου ΕΛΟΤ 1435 προέκυψε από την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και όρων ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών υπηρεσιών, σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, από τις αναθέτουσες Αρχές, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η έκδοση του προτύπου αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των εταιριών επικοινωνίας και κατ' επέκταση της ποιότητας, στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 περιέχει τα κριτήρια για την πιστοποίηση των εταιρειών παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας.

Το ΕΛΟΤ 1435 έρχεται να προσδιορίσει την οργάνωση και υποδομή μιας εταιρείας επικοινωνίας. Στηριζόμενο στο διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, το ΕΛΟΤ 1435 υποχρεώνει τις εταιρείες επικοινωνίας να εντοπίσουν τις κύριες "διεργασίες" τους, δηλ. τις δραστηριότητές τους, να τις αναλύσουν προκειμένου να εντοπίσουν σημεία βελτίωσης, να τις καταγράψουν, να τις παρακολουθούν και να τις αξιολογούν με βάση μετρήσιμους δείκτες.

Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1435, οι εταιρείες επικοινωνίας πρέπει να μελετήσουν και να αριστοποιήσουν τα εξής:

Εάν ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη του προτύπου στην επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας!