Ο παράγοντας περιβάλλον αποτελεί ολοένα και περισσότερο σημαντικό κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και αυτό αποδεικνύεται από τις πιέσεις που ασκούν στις επιχειρήσεις είτε φορείς διεθνούς εμβέλειας είτε η νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Έτσι τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσφέρουν στις επιχειρήσεις ένα καινούργιο και ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, την Περιβαλλοντική Συνείδηση. Κατ’ αυτόν το τρόπο όλες οι ρυπογόνες επιχειρήσεις οφείλουν να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν περιβαλλοντική συνείδηση, η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες τους, με την απόκτηση αλλά και την πιστοποίηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η ανάπτυξη ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 ή τον κανονισμό της ΕΕ EMAS, για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την τεκμηρίωση των σχετικών επιδόσεων, περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια:

Εάν ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη του προτύπου στην επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας!