Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση "Ψηφιακό Βήμα", η οποία στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Γενικές Πληροφορίες:

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 1. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (έως 100% του προϋπολογισμού):
  • servers & software, & as a service
  • routers, switches, firewalls
  • desktop & laptops
  • scanners, printers
  • άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (ως 10%) π.χ.: bar code readers, 3d printers κλπ.
 2. Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού (έως 100% του προϋπολογισμού)
  • Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ.
  • Ιστοσελίδα (δίγλωσση, responsive) (έως €2.500)
  • Ηλεκτρονικό κατάστημα (δίγλωσση, responsive, με λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) (έως €4.000)
  • Συμμετοχή σε e-Marketplaces (B2B, B2E, B2C)
  • Credit control management
  • ERP, SCMS, WMS, PMS κλπ
  • CRM, HRMS κλπ
  • Εξειδικευμένο λογισμικό για τη δραστηριότητα της εταιρείας (έως 70%)
  • Ηλεκτρονική τιμολόγηση
 3. Υπηρεσίες (έως 25%):
  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • διαφήμιση (google ads, facebook ads) (έως 5%)
  • παρουσία στα social media (έως €1.000)
  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης (έως 5%)
  • μετάφραση περιεχομένου ηλεκτρονικού καταστήματος
  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας (έως 10%)
  • καταχώρηση, μετασχηματισμός (παραμετροποίηση) και μεταφορά δεδομένων (έως 10%)
  • παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (έως 5%, έως €2.500)
 4. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για προσωπικό που εμπλέκεται στο έργο) (έως 40%, έως 12.000 ανά ΕΜΕ, έως 2 ΕΜΕ, έως 20.000)

Οι κατηγορίες δαπανών 3 και 4 δεν είναι υποχρεωτικές, ενώ οι δαπάνες τους θα πρέπει να είναι λιγότερες ή ίσες με το 40% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Επιπλέον πληροφορίες για τις δαπάνες:

 

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ). 

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά μία (1) ψηφιακή βαθμίδα:

Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).

Η ορθότητα της συμπλήρωσης του ψηφιακού ερωτηματολογίου επιβεβαιώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ πριν από την πρώτη εκταμίευση, με την προσκόμιση από τον δικαιούχο δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στην Αίτηση Χρηματοδότησης. Ενδεικτικά, αναφέρονται το βιβλίο παγίων της επιχείρησης, λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης, λογαριασμοί τηλεφωνίας, συνδρομές – αντίγραφα τιμολόγιων συνδρομής σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων, αντίγραφα αδειών χρήσης λογισμικού, βεβαίωση του Νόμιμου Εκπροσώπου της επιχείρησης για τη λειτουργία e-shop στην επιχείρηση, ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας, τιμολόγιο ή απόδειξη κατοχύρωσης του domain name, αντίγραφα τιμολογίων για υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής ή όποιο άλλο πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει την ορθή αρχική κατάταξη της επιχείρησης.

 

Ιδιωτική Συμμετοχή

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Εάν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικού οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού. Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασμό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, με σαφή αναφορά των όρων σύναψης του δανείου.

Διευκρινίζεται ότι αλληλόχρεοι λογαριασμοί που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις πριν την ένταξη των επενδυτικών τους σχεδίων στην παρούσα Δράση, δεν αφορούν αποκλειστικά το σχέδιο, επομένως δεν θεωρούνται τραπεζικός δανεισμός για το επενδυτικό σχέδιο και δεν απαιτείται να προσκομισθεί για αυτούς Πρόσθετη Πράξη.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης:

 

Δικαιολογητικά Υποβολής / Ένταξης

 1. Έντυπο Υποβολής
 2. Εκτύπωση ΚΑΔ από Taxis
 3. Δικαιολογητικά Νόμιμης Υπόστασης (Καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.)
 4. Ε4 10/2015 – 12/2017 & Δήλωση Αποδοχών & Συντάξεων 2016 & 2017, μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση τέλους έτους (με αριθμό ημερών, ανά εργαζόμενο)
 5. Άδεια λειτουργίας ή Απαλλακτικό ή Υπεύθυνη δήλωσης μη απαίτησης αδείας
 6. Υπεύθυνη δήλωση Υποδείγματος Β Παραρτήματος VIII
 7. Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ
 8. Υπεύθυνη δήλωση επιχορηγήσεων
 9. Δικαιολογητικά συνεργαζόμενων – συνδεδεμένων εταιρειών (νόμιμη υπόσταση, οικονομικά στοιχεία και στοιχεία προσωπικού 2016 & 2017)
 10. Οικονομικά στοιχεία τριετίας (2015 – 2016 – 2017): Ισολογισμοί, Ν, Ε3, Περιοδικές ΦΠΑ (με αριθμούς δήλωσης ηλεκτρονικής υποβολής), Υπόδειγμα (ΕΛΠ) Β.5 (για απλογραφικά βιβλία, χρήση 2017), λίστα τιμολογίων εξαγωγών (με σφραγίδα και υπογραφή λογιστή και επιχείρησης)
 11. Ίδια συμμετοχή: μέσα υπόλοιπα επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών (από 3 μήνες έως 12 μήνες, βάσει ημερολογιακών τριμήνων), έγκριση/σύμβαση δανείου.
 12. Αποδεικτικά ψηφιακής κατάταξης

 

Σχετικά Έντυπα

Ψηφιακό Βήμα - Σύνοψη - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσεις by Win to Win

Ψηφιακό Βήμα - Infographic - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσεις by Win to Win

Ψηφιακό Βήμα - Πληροφορίες - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσεις by Win to Win

Ψηφιακό Βήμα - Προκύρηξη - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσεις by Win to Win

------ 3η τροποποίηση, 27/02/2019 ------

Ψηφιακό Βήμα: Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (27/09/2018) by Win to Win - Business Consultants on Scribd

 

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=39

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας!