Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

Συνοδευτικό πληροφοριακό υλικό για επιδοτήσεις μέσω του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου.

Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης from Win to Win - Business Consultants