Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη / υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το κείμενο ανανεώνεται συνεχώς με νέες πληροφορίες!

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και το αν πληροίτε τα κριτήρια επιλογής, επικοινωνήστε μαζί μας ή καλέστε μας στο 210 36 08 609.

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).

 

Μπορούν να συμμετέχουν:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

 

Επιδοτούνται για:

Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, ΔΕΚΟ, κλπ.) (έως 60%), αμοιβές τρίτων (λογιστής, σύμβουλος, δικηγόρος, εκπαίδευση κλπ.) (έως 20%), προβολή (εταιρική ταυτότητα, ιστοσελίδα κλπ.) (έως 10%), αναλώσιμα (έως 15%), ασφαλιστικές εισφορές (έως 30%), μισθολογικό κόστος (έως €12.000), αποσβέσεις (έως 20%), leasing (έως 20% ή 40%), κτηριακά (έως 40%, €5.000), εξοπλισμός (έως 40%).

Επιδοτούνται με:

€5.000 - €25.000 για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως €40.000 συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως €50.000 για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

I. Εισοδηματικά κριτήρια

Για τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού ισχύουν τα εξής:

Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις €22.000 για το ατομικό εισόδημα ή τις €35.000 για το οικογενειακό εισόδημα. Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις €40.000.

II. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία / επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

ΙΙΙ. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου / μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

IV. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

3 κύκλοι ηλεκτρονικής υποβολής

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017, 17:00

2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017, 17:00

3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 - Λήξη 13.12.2017, 17:00

 

Σημεία Ιδιαίτερης Προσοχής

(α) Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.

(β) Κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων.Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α' κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β' κύκλου της Δράσης, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Β' κύκλο της Δράσης.

(γ) Η ειδικότητα καθορίζεται από το πρώτο πτυχίο του ενδιαφερόμενου.

(δ) Ο αυτοτελής επαγγελματικός χώρος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), να έχει τις δικές του παροχές κοινής ωφέλειας και να μην υπάρχει συστέγαση.

(ε) Στα συνεργατικά σχήματα, οι εταίροι πρέπει να έχουν ίσα εταιρικά μερίδια.

(στ) Οι δικαιούχοι καθ’ όλη την περίοδο του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να διαθέτουν μόνο επιλέξιμους ΚΑΔ συναφείς με την ειδικότητά τους και να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. Ο περιορισμός της μισθωτής εργασίας δεν ισχύει μόνο στις περιπτώσεις εταίρων/μελών ΚΟΙΝΣΕΠ.

(ζ) Δεν επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.

(η) Ενδιάμεσα αιτήματα ελέγχου (Α΄: 15%-80%, Β΄: 50%-80%)

(θ) Δυνατότητα υποβολής έως δύο τροποποιήσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (μεταφορά δαπανών μεταξύ κατηγοριών δαπάνης). Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της κατηγορίας δαπάνης 8.

(ι) Με χρήση του Escrow Account, υποβάλλεται υποχρεωτικά ενδιάμεσο αίτημα ελέγχου. Για τη χρήση του Escrow Account, υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες.

(κ) Δυνατότητα προκαταβολής έως 40% με ισόποση εγγυητική.

(λ) Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις ατομικών επιχειρήσεων. Δεν επιτρέπονται τα συνεργατικά σχήματα μεταξύ συζύγων και συγγενών Α΄ και Β΄ Βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας).

(μ) Δεν είναι επιλέξιμο το franshise, shop-in-a-shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.)

(ν) Υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης για ένα έτος από την ολοκλήρωση του έργου (τελική πληρωμή). Για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την κατηγορία δαπανών 8, η υποχρέωση είναι στα 2 έτη. Σε αυτό το διάστημα η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί και να μη γίνει μεταφορά έδρας σε χώρο κατοικίας. Υποχρέωση πινακίδας μεγέθους Α3.

(ξ) Deminimis: €200.000

(ο) Κατά την υποβολή της αίτησης, να διατηρούν την ιδιότητα με την οποία υποβάλλουν πρόταση (του ανέργου, του μισθωτού, του επιτηδευματία).

(π) Να συστήσουν ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμό (ή εταιρεία ειδικής μορφής, π.χ. δικηγορική εταιρεία)

 

Σημεία Ιδιαίτερης Προσοχής για τους αυτοαπασχολούμενους:

(α) Να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη έναρξη της ατομικής επιχείρησης μετά την 1/1/1995 έως και την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου υποβολών στο πλαίσιο της Δράσης.

(β) Μετά την 1/1/2006 και μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να δραστηριοποιούνται συνεχόμενα ως ατομικοί επιχειρηματίες σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ.

(γ) Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης, θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι μη επιλέξιμοι και μη συναφείς ΚΑΔ. Κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, μπορούν να προστίθενται μόνο επιλέξιμοι και συναφείς ΚΑΔ.

(δ) Να μη συμμετέχουν ως εταίροι/μέτοχοι και να μην ασκούσαν/ασκήσουν κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από 1/1/2015 ως τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου. Εξαιρείται η κατοχή μετοχών εισηγμένων εταιρειών.

(ε) Αν συμμετέχουν σε συνεταιρικά σχήματα, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

 

Σημεία Ιδιαίτερης Προσοχής για τις επιλέξιμες δαπάνες:

(α) Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτός είναι σύζυγος ή συγγενής Α΄ και Β΄ βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας).

(β) Οι δαπάνες νέας θέσης εργασίας δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής Α΄ και Β΄ βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας). Η ΝΘΕ δε μπορεί να αφορά εταίρο ΚΟΙΝΣΕΠ. Ο νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να είναι άνεργος, εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ την ημερομηνία πρόσληψής του.

(γ) Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για μελέτες πάσης φύσεως.

(δ) Δαπάνη διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου: έως €5.000

(ε) Δαπάνη για σύμβουλο: έως €1.500

(στ) Δαπάνη για λογιστή ή/και δικηγόρο: έως €2.000

(ζ) Δαπάνη για Ιστοσελίδα: έως €2.000 (& ΑμΕΑ)

 

Προϋπολογισμός Δράσης

Η δράση του Β΄ κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό €80 εκ. (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

 

Δείτε πληροφορίες για τον Α΄ Κύκλο του Προγράμματος εδώ >>

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης του Β΄ Κύκλου εδώ >> και εδώ >>

 

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και το αν πληροίτε τα κριτήρια επιλογής, επικοινωνήστε μαζί μας ή καλέστε μας στο 210 36 08 609.

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Δράσης (2η Τροποποίηση, 03/04/2019)

Προκύρηξη - Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄ Κύκλος by Win to Win - Business Consultants on Scribd

Σύνοψη Προγράμματος - Ιούνιος 2017

 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (24/07/2017)