Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Επιδότηση 100% για άνεργους, μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους πτυχιούχους. 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Έναρξη ισχύος και υποβολή προτάσεων από τον Οκτώβριο του 2016

Καθεστώς Γενική Επιχειρηματικότητα - Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Υποβολές προτάσεων Α΄ Κύκλου: 19/10/2016 - 20/01/2017

Καθεστώς Επενδύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού - Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Υποβολές προτάσεων Α΄ Κύκλου: 19/10/2016 - 28/04/2017 (ή έως εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού).

Καθεστώς Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ - Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Υποβολές προτάσεων Α΄ Κύκλου: 19/10/2016 - 20/01/2017.

Blog Posts