Το καθεστώς Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ του (νέου) Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στόχο έχει την ενίσχυση υπό σύσταση ή νέων επιχειρήσεων (έως 7 ετών) επιχειρήσεων που είναι μικρομεσαίες και ανεξάρτητες.

Υποβολές προτάσεων Α΄ Κύκλου 2016: 19/10/2016 - 20/01/2017. Υποβολές Β΄ Κύκλου: 04/04/2018 - 01/10/2018.

Σκοπός του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτηες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του Νόμου.

Προϋπολογισμός για το 2016: €150.000.000, εκ των οποίων τα €50.000.000 αφορούν τη φοροαπαλλαγή και τα €100.000.000 την επιχορήγηση κεφαλαίου, leasing, προσωπικού.

Είδη ενίσχυσης: φορολογική απαλλαγή (έως 15 έτη), επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης. Υπάρχουν κριτήρια κερδοφορίας  και άλλα αναφορικά με την επιλογή του είδους της ενίσχυσης.

Ύψος ενίσχυσης: για το είδος της επιχορήγησης, το ύψος ενίσχυσης είναι 70% του μέγιστου ποσοστού, για τα άλλα είδη είναι στο 100%. Δηλαδή, για μικρές επιχειρήσεις, για το είδος της επιχορήγησης η επιδότηση είναι 39% (Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο), 32% (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια, Κρήτη, Ευρυτανία) και 28% (λοιπή Στερεά, Αττική, Νότιο Αιγαίο). Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά εδώ >>. Προβλέπεται το 100% της ενίσχυσης για τις ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης.

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης.

Διάρκεια έργου: 3 έτη από την απόφαση ένταξης. 3/5 τα έτη μακροχρόνιας παρακολούθησης δεσμεύσεων από την ολοκλήρωση του έργου, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης.

Ίδια συμμετοχή (χωρίς καμία ενίσχυση): τουλάχιστον 25% επί του προϋπολογισμού (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από νέες εισφορές για το σκοπό της επένδυσης, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών με δέσμευση σε ειδικό λογαριασμό, εκποίηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού με αποδεδειγμένη τη δυνατότητα πώλησης, τραπεζικός δανεισμός για το σκοπό της επένδυσης με ειδικούς όρους κ.λ.π.).

Ελάχιστα ύψη επενδυτικών σχεδίων: €250.000 για μεσαίες επιχειρήσεις, €150.000 για μικρές επιχειρήσεις, €100.000 για πολύ μικρές επιχειρήσεις, €50.000 για Κοιν.Σ.Επ., ΑΣ, ΟΠ και ΑΕΣ. Το μέγεθος ορίζεται κατά το χρόνο έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και όχι κατά την αίτηση υπαγωγής.

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου (δεσμευτικά): Δημιουργία νέας μονάδας, Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας (τεκμηριωμένα), Διαφοροποίηση παραγωγής (οι επιλέξιμες δαπάνες 200% περισότερο τουλάχιστον από την αξία του υφιστάμενου εξοπλισμού), Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας (οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις τριετίας της μονάδος υπό εκσυγχρονισμό). Η νέα οικονομική δραστηριότητα ορίζεται βάσει τετραψήφιου ΚΑΔ.

Δικαιούχοι: υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες εταιρείες (κατά την υπαγωγή, δεν έχει παρέλθει επταετία από την ίδρυση), κάθε νομικής μορφής. Για επενδυτικά σχέδια άνω των €500.000 εξαιρούνται οι προσωπικές εταιρείες. Κριτήριο η μη ύπαρξη συνδεδεμένων / συνεργαζόμενων εταιρειών (εξαιρουμένων των ατομικών επιχειρήσεων). Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τα τρία παρακάτω κριτήρια: α) να είναι ΜΜΕ, β) να είναι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (νεότερες των 7 ετών), γ) να είναι ανεξάρτητες (με τον τρόπο που ορίζεται η ανεξαρτησία στον νόμο). Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενων ή υπό σύσταση.

Επιλέξιμες δραστηριότητες: είναι επιλέξιμες οι περισσότερες δραστηριότητες στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών (υπάρχουν εξαιρέσεις). Ενδεικτικά για τουρισμό και υπηρεσίες επιλέξιμες είναι: Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Μαρίνες, Υδατοδρόμια, Logistics, Ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον 3 αστέρων (ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός υπό όρους), Campings 3 αστέρων, Παραδοσιακά - Διατηρητέα Κτήρια 2 αστέρων, Ειδικές Τουριστικές Υποδομές (συνεδριακά κέντρα, γκολφ, χιονοδρομικά πάρκα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, spa, αθλητικός τουρισμός, αυτοκινητοδρόμια, ορειβατικά καταφύγια κ.ά., Ξενώνες φιλοξενίας νέων (από Κοιν.Σ.Επ.). Δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ εδώ >>

Επιλέξιμες δαπάνες: κτηριακές εγκαταστάσεις (ποσοστό επί του προϋπολογισμού), μηχανολογικός εξοπλισμός (δυνατότητα και για μεταχειρισμένο υπό όρους), άυλες δαπάνες (ποσοστό επί του προϋπολογισμού), π.χ. τεχνογνωσία, διαχείριση ποιότητας, λογισμικό και υπό όρους (για συγκεκριμένα σχέδια): συμβουλευτικές υπηρεσίες (50% ενίσχυση, έως 5%, έως €50.000), δαπάνες ίδρυσης (100% ενίσχυση, έως 10%, έως €100.000), μισθολογικό κόστος 2 ετών  (αυτοτελώς). Υποχρεωτική πρόβλεψη για ΑμΕΑ.

Προϋποθέσεις για το είδος της ενίσχυσης της επιχορήγησης: εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (κριτήριο η αύξηση των εξαγωγών 5% - 10% ανάλογα), καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (κριτήριο δαπάνες R&D, 10%), εταιρείες που προέρχονται από συγχώνευση, εταιρείες που έχουν αυξήσει την απασχόληση (τριετία, 10%), Κοιν.Σ.Επ, ΑΣ (αγροτικοί συνεταιρισμοί), ΟΠ (ομάδες παραγωγών), ΑΕΣ (αγροτικές εταιρικές συμπράξεις), επενδυτικά σχέδια στους κλάδους ΤΠΕ ή/και αγροδιατροφής ως κύριος κλάδος δραστηριότητας, επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία (ΕΛΣΤΑΤ), επιχειρήσεις σε ΒΕΠΕ, ΕΠ, Τεχνολογικά Πάρκα, Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων για σχέδια νέας οικονομικής δραστηριότητας (και όχι επέκτασης), εταιρείες που εδρεύουν σε ειδικές περιοχές βάσει σχετικής ΥΑ (παραμεθόρια, νησιά με λίγο πληθυσμό, νησιά με αυξημένες προσφυγικές ροές κλπ.).

Δυνατότητα ενδιάμεσου (50%) και τελικού ελέγχου. Δυνατότητες τροποποιήσεων, μικρή δυνατότητα τροποποιήσεων στις εγκεκριμένες δαπάνες (10% μεταφορά δαπανών μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών, υπό όρους), χωρίς να επηρεάζεται το αποτέλεσμα της επένδυσης (παραγωγικότητα, δυναμικότητα κλπ.), δυνατότητα παράτασης έως 2 έτη εφόσον έχει υλοποιηθεί εμπρόθεσμα τουλάχιστον το 50% του έργου.

Παράβολα: Υποβολή 0,005 επί του προϋπολογισμού (€300 - €5.000), Αίτημα Ελέγχου 0,005 επί του προϋπολογισμού (€150 - €2.500). 

Αξιολόγηση: Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά, μέσω προτεραιοποίησης στη βάση της επιτυγχανόμενης επίδοσης της κάθε επένδυσης σε πέντε βαθμολογικά κριτήρια (αριθμοδείκτες επίδοσης, χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα, απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά χαρακτηριστικά φορέα όπως καινοτομία, εξωστρέφεια και περιοχή εγκατάστασης).

ΦΕΚ Δημοσίευσης Καθεστώτος