Με τον Ν. 4093/2012 και πιο συγκεκριμένα με την υποπαράγραφο Ε.1. καθιερώνεται ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) αντικαθιστώντας τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α’ 84), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο οποίος και καταργείται. Ουσιαστικά πρόκειται για απλοποίηση του Κ.Β.Σ. (από 39 άρθρα σε 14 του Κ.Φ.Α.Σ.) μέσω της κατάργησης ορισμένων διατάξεων του Κ.Β.Σ., της επαναδιατύπωσης των υπολοίπων και της εισαγωγής νέων. Βρείτε μια συνοπτική περιγραφή των άρθρων του νεοεισερχόμενου «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών», τι περιλαμβάνουν και τι αλλάζει.