Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες καθορισμού της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.

Το γεγονός αυτό καθιστά βασική προτεραιότητα κάθε μικρομεσαίου επιχειρηματία την αναζήτηση και τoν εντοπισμό της γνώσης, της εξειδίκευσης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης του, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε επίπεδο οργανωτικού σχεδιασμού και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την ενδυνάμωση και την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του.

Παρόλο που η προσέγγιση των δεξιοτήτων στον οργανωτικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων και στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων δεν είναι καινούργια, η ενσωμάτωσή της στη λειτουργία των ελληνικών ΜΜΕ είναι πολύ περιορισμένη έως και ανύπαρκτη.

Βασικός στόχος του προτεινόμενου εργαλείου είναι αφενός η εξοικείωση των επιχειρήσεων με την προσέγγιση των δεξιοτήτων και αφετέρου η αξιοποίηση τους μέσω ενός εύχρηστου εργαλείου για τη διάγνωση των αναγκών τους, όπως αυτές διαμορφώνονται βάσει των απαιτήσεων των θέσεων εργασίας τους και των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Τα αποτελέσματα της διάγνωσης μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες, όπως: 

  1. το βαθμό κάλυψης των απαιτήσεων μιας θέσης εργασίας από έναν υφιστάμενο ή νέο εργαζόμενο
  2. τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενός εργαζόμενου προκειμένου να ανταποκριθεί πληρέστερα στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που κατέχει, 
  3. το βαθμό κάλυψης απαιτήσεων μιας νέας θέσης εργασίας από ένα υφιστάμενο ή νέο εργαζόμενο,
  4. τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενός εργαζόμενου (υφιστάμενου ή νέου) προκειμένου αυτός να καταστεί κατάλληλος για μια νέα θέση και
  5. ποιος ή ποιοι από τους εργαζόμενους παρουσιάζουν υψηλότερα προσόντα  σε σχέση με το προφίλ της θέσης που κατέχουν και ενδεχομένως θα μπορούσαν να προαχθούν ή να αναλάβουν μια απαιτητικότερη θέση εργασίας.

Βασική προϋπόθεση για την ορθότητα των αποτελεσμάτων αποτελεί η προσεκτική, αναλυτική και αντικειμενική περιγραφή:

  • των προφίλ των θέσεων εργασίας 

Η περιγραφή περιλαμβάνει την αποτύπωση των ευθυνών, των λειτουργιών, των καθηκόντων (διακριτές εργασίες) κάθε θέσης και των απαιτήσεων σε δεξιότητες-ικανότητες καθώς και του επιπέδου επάρκειας κάθε απαιτούμενης δεξιότητας, δείτε εδώ σχετικό υπόδειγμα.

  • των δεξιοτήτων των εργαζομένων

Η περιγραφή περιλαμβάνει την αναγνώριση των δεξιοτήτων κάθε θέσης καθώς και του επιπέδου επάρκειας κάθε δεξιότητας.

Πολλές φορές η ανάλυση για τη δόμηση του προφίλ μιας θέσης ή την αναγνώριση των δεξιοτήτων ενός εργαζόμενου απαιτεί χρόνο και σημαντική προσπάθεια από την πλευρά των στελεχών (ή των διοικούντων) των ΜΜΕ. Το γεγονός αυτό δε θα πρέπει να αποθαρρύνει την προσπάθεια για την ορθή αποτύπωση. Τυχόν γενικεύσεις και επιπόλαιες εκτιμήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένες αποτυπώσεις των προφίλ, που δε θα απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση, οπότε η χρήση του εργαλείου δε θα προσφέρει τα ορθά και αναμενόμενα αποτελέσματα.

Για το λόγο αυτό το εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται επικουρικά για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να αποτελεί βασική παράμετρο ή αιτιολογία για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στο προσωπικό της επιχείρησης. 

Κατά την ανάλυση των θέσεων εργασίας της επιχείρησής σας,  μπορείτε να μπείτε στη σχετική ιστοσελίδα του ΕΚΕΠΙΣ, να βρείτε έναν εκτενή κατάλογο με αναλυτικά Επαγγελματικά Περιγράμματα που μπορεί να σας βοηθήσουν σημαντικά.

Πηγή: Το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ