Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα της ενίσχυσης υφιστάμενων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμισή τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Περίοδος υποβολής προτάσεων: 29/03/2016 – 04/07/2016, 17:00 (μόνο ηλεκτρονική υποβολή)

Προϋπολογισμός & Επιδότηση

 • · Ποσοστό Επιδότησης 40% ή 50% σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού 1 ΕΜΕ
 • · Προϋπολογισμός: €15.000 - €150.000
 • · Ο προϋπολογισμός δε δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών της χρήσης 2015
 • · Διάρκεια επενδυτικού σχεδίου: 24 μήνες από την απόφαση ένταξης.
 • · Το 30% του προϋπολογισμού θα πρέπει να έχει αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησης, εφόσον το χρονοδιάγραμμα υπερβαίνει τους 12 μήνες.
 • · Δυνατότητα λήψης επιχορήγησης σε έως τρεις φάσεις (μεταξύ 30% - 80% και 100%)
 • · Δυνατότητα λήψης προκαταβολής 40% της επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή ή με χρήση του Escrow Account
 • · Για την εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμΕΑ δείτε εδώ >>

Σε ποιους απευθύνεται

(α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογία, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

(β) Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015, απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 55 ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου.

Επιλέξιμες δαπάνες και μέγιστα ποσοστά επί του προϋπολογισμού: από 11/02/2016

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση)
 3. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης: έως €3.000 ανά πιστοποιητικό
 5. Προβολή – Προώθηση: έως €15.000
 6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού: έως €20.000
 7. Μεταφορικά μέσα: έως €15.000
 8. Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου: έως €2.500
 9. Μελέτες / έρευνες αγοράς: έως €5.000 και έως €2.500 €/μελέτη
 10. Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων: έως 40%, έως €24.000 ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

Αξιολόγηση:

 • Συγκριτική
 • Ειδικές παροχές επιχείρησης
 • Οικονομικά στοιχεία και προσωπικό
 • Πληρότητα επιχείρησης και περίοδος λειτουργίας
 • Πολιτική πωλήσεων και επικοινωνιακή πολιτική
 • Επενδυτική πολιτική
 • Πράσινη πολιτική
 • Περιγραφή και αντικείμενο επενδυτικού σχεδίου
 • Βιωσιμότητα
 • Χρονοδιάγραμμα
 • Αδειοδοτήσεις επιχείρησης
 • Διαφοροποίηση προϊόντος
 • Επαγγελματική εμπειρία νόμιμου εκπροσώπου

Περισσότερες πληροφορίες:

Σύνοψη Προγράμματος

 

Επιλέξιμοι ΚΑΔ (3η Τροποποίηση, 19/05/2016)

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Τελευταία ενημέρωση: 26/05/2016)

 

Προκύρηξη Προγράμματος (8η Τροποποίηση, 07/03/2019)

Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Προκύρηξη Προγράμματος by Win to Win - Business Consultants on Scribd

Έντυπο Υποβολής

 

Διευκρινήσεις σχετικά με την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ΑμΕΑ

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης εδώ >>