Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα “Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας», που στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να ανήκουν σε κάποιον από τους κάτωθι τομείς: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα.

Περίοδος υποβολής προτάσεων: 17/03/2016 – 24/05/2016, 17:00 (μόνο ηλεκτρονική υποβολή)

Προϋπολογισμός & Επιδότηση

 • Ποσοστό Επιδότησης 100%
 • Προϋπολογισμός: €15.000 - €60.000
 • Διάρκεια επενδυτικού σχεδίου: 24 μήνες από την απόφαση ένταξης.
 • Δυνατότητα λήψης επιχορήγησης σε έως τρεις φάσεις (25%, 50% και 100%)
 • Δυνατότητα λήψης προκαταβολής 40% της επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή ή με χρήση του Escrow Account
 • Δέσμευση επιχείρησης για τρία έτη από την απόφαση υπαγωγής
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι μονοπρόσωπες ΕΠΕ και οι μονοπρόσωπες ΙΚΕ
 • Για την εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμΕΑ δείτε εδώ >>

Σε ποιους απευθύνεται

(α) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίοι δε θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και οι οποίοι δεν είχαν ατομική εταιρεία ούτε μετείχαν σε εταιρείες κατά την προδημοσίευση της πρόσκλησης (12/10/2015) και έπειτα.

(β) Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και καθ' όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου και οι οποίοι στη νέα εταιρεία δε θα συμπεριλάβουν τους ΚΑΔ που είχαν στην ατομική τους επιχείρηση κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης (σε πρωτοβάθμιο επίπεδο), ενώ θα κλείσουν τις ατομικές τους σε περίπτωσης έγκρισης.

Επιλέξιμες δαπάνες και μέγιστα ποσοστά επί του προϋπολογισμού: (μετά την 17/03/2016)

 1. Λειτουργικά (ενοίκια, ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, ύδρευση, θέρμανση, κοινόχρηστα, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (εάν περιλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο του Υπουργείου) κα.): έως 60%
 2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (δικηγόρος, σύμβουλος, λογιστής, κατάρτιση, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, mentoring, coachingκ.α.): έως 8%
 3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις: έως 15%
 4. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού: έως 30%
 5. Αγορά εξοπλισμού / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας: έως 40%
 6. Προμήθεια αναλωσίμων: έως 15%
 7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων): έως 30%
 8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ): €24.000, έως 2 ΕΜΕ (€12.000/ΕΜΕ)
 9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας: έως 20%

Αξιολόγηση:

 • Συγκριτική
 • Περιγραφή επιχειρηματικού σχεδίου
 • Συνάφεια επιχειρηματικού σχεδίου με στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης Περιφέρειας
 • Βαθμός πρωτοτυπίας
 • Κατάσταση της αγοράς του κλάδου δραστηριοποίησης
 • Στοιχεία ανταγωνιστικότητας προϊόντος / υπηρεσίας
 • Ολοκληρωμένος χαρακτήρας επένδυσης
 • Ενέργειες προώθησης προϊόντος / υπηρεσίας
 • Χρονοδιάγραμμα
 • Αδειοδοτήσεις
 • Προοπτικές πωλήσεων
 • Καινοτομία (ευρεσιτεχνίες, διαγωνισμοί, επιχειρηματικές δομές, ωριμότητα καινοτομίας)
 • Πρόθεση χρηματοδότησης από τρίτους
 • Βιωσιμότητα
 • Τίτλος σπουδών και συνάφεια με το επιχειρηματικό σχέδιο
 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Εταιρική σύνθεση

Περισσότερες πληροφορίες:

Σύνοψη Προγράμματος (πριν τη δημοσίευση των τροποποιήσεων)

 

Επιλέξιμοι ΚΑΔ ( 2η τροποποίηση 25/04/2016)

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (12/05/2016)

 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την υλοποίηση των έργων (18/09/2018)

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την υλοποίηση των έργων - Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 2016 by Win to Win

 

Προκύρηξη Προγράμματος (5η τροποποίηση 06/12/2017)

 

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα - Προκύρηξη προγράμματος by Win to Win - Business Consultants on Scribd

Έντυπο Υποβολής

 

Διευκρινήσεις σχετικά με την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ΑμΕΑ

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης εδώ >>